สัมปรายิกัตถะประโยชน์ ๔ ประการ

Files

Citation

กรมศิลปากร, “สัมปรายิกัตถะประโยชน์ ๔ ประการ ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed March 5, 2024, http://digital.nlt.go.th/dlib/items/show/6248.