ใบลาน

1.ธมฺมปทวณฺณนา ธมฺมปทฎฺกถา ขุททกนิกายฎฺฐกถา (พฺธธมฺมปทปลาย)
2.ธมฺมปทวณฺณนา ธมฺฒปทวณฺณนา ขุททกนิกายฎฺฐกถา (พฺรมฺมปทบนตน)
3.สิกฺขาปทวินิจฺฉย (เผฺด็จ) (สิกฺขาปทวินิจฺเฉยฺยเผฺดจ)
4.ปฐมสมฺโพธิ (วิตฺถาร) (พฺรปฐมสมฺโพธิราชาภิเสกปริจฺเฉท_พฺรปฐมสมฺโพธิปญฺจอนุตรธานกถาตึสปริจฺเฉท)<br />
<br />
5.ปุพฺพสิกฺขาวณฺณา (ปุพพสิกฺขาวณฺณนาโดยประสงค์)
6.สิกฺขาปทวินิจฺฉย (พระวิเนยฺยสิกขาปทวินิจฺเฉยฺย)
8.มหานิปาตวณฺณนา (เวสฺสนตรชาดก)
9.สตฺตตปฺปกรณาภิธมฺม(พฺรวิภงฺคปกรณาจริตาตามปฺรสงค์_พฺรสนนฺตมหาปฏฺฐานปารถนาจาริตาตามปฺรสงฺค)
12.อภิธมฺมตฺถสงฺคห(พระสงฺคหปริจเฉท)
13.วิปสฺสนากมฺมฎฐาน (พระวิปสฺสนากมฺมฏฐาน)
14.โพธิปกฺขิยธมฺม (สมฺมปฺปธานที่ ๒_อฏฺฐงฺคิกมคฺคที่ ๗)
15.สตฺตปปตรณาภิธมฺม (พระอภิธมฺมตฺตสังฺคิณี) คัมภีร์ต้นแต่งตามประสงค์_พระสมนฺตมหาปฎฐาน)
16.สตฺตปฺกรณาภิธมฺม (พระอภิธมฺมสงคิณีปริจฺเฉท_พฺรยมกปการณาสิเขปโตนิฎฺฐิโตเผฺดจ)
17.สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (พฺรวิภงฺคปกรณํ_นิฏฺฐิตํ_พรฺมหาปฎฺฐานปกรณาตามปฺกรณาตามปรฺสงฺค)
18.พาหุฎีกา (ฎีกาพาหุสหสฺสมภินิมมิ_ฏีกาพาหํนนฺโทปนนฺทภุชคํ)
19.สตฺตปปกรณาภิธมฺม (พฺรอภิธมฺมํสงฺคีณีปกรณเผจทแต่งตามปรสงฺค_พระมหาปฏฺฐานอนนฺตนยเผทจผูก7จบปริปุณ)<br />
<br />
20.สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (พระอภิธมฺมตสงฺคิณีปกรเผด็จแต่งตามปรฺสงคฺ_พระมหาปฏฺฐานอนนฺตนยเผด็จ)
21.ติโลกวินิจฺฉย (พระไตรภูมิโลกวินิจฺฉยกะถา)
22.สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (พระวิภงฺคปกรณาอาจริยรจฺนา_พระสมนฺตมหาปฏิฐาน)
23.อุโปสถกมฺมกถา (พระอุโปสถกมฺมกถา)
27.ปุพฺสิกฺขาวณฺนา (ปุพฺพสิกขา รตนสคฺค)
28.ตติยสงฺคีติกถา (พระตติยสงฺคายนาย)
29.สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (พฺรอภิธมฺมสงฺคิณีรจนาตามปรฺสงฺค_พฺรสมนฺตมหาปฏฐานปริจฺเฉท)
39.ภิกขุปาติโมกฺข (ปาฏิโมกฺข)
47.มหาวิปาก(พฺรมหาวิปากนิรยกถา)
53.ชาลีกณฺหาภิเสก (พระชาลีอภิเษก)
61.มหานิปาตวณฺณณนา (เวสสนฺตรชาตก) ชาตกฏฐกถา (พระมหาเวสฺสนฺตรชาฏก ทสภร_นครกัณฺฑ)
62.ธมฺมปทวณฺณาธมฺมปทฎฐกถา ขุทฺทกนิกายฎฐกถา.(พฺรชมฺมฺมปทขั้นต้น).
66. สตฺตปกรณาภิธฺม. (พระธาตุกถาปกรณ_เผด็จ_พระสมนฺตมหาปฎฺฐาน).
67. สตฺตปปกรณาภิธฺม. (พระอภิธมฺมสังคิณีปกรณา_พระมหาปัฎฐาน).
68. ภิกษุปาติโมกฺข. (พรปาฎิโมกขปาริสุทศีล_ปริปุณณนิฏฐิตา).
73. จนฺทสูวกวิกสุตฺต. (พฺรคาถาจุนทสุตฺตตรีสูตร_จบบริบวรรณ).
80. กมฺมฎฐานกถา. (กมฺมฎฐาน).
87. สตฺตปฺปกรณาภิชมฺม (พระปุคฺคลาปญฺญตฺติ_ปกรณ_พระยมกฺกปกรณ).
88. ภิกฺษุปาติโมกข. (พระปาฏิโมกฺขแปล).
92. ปฐมสมฺโพธิ(วิตฺถาร). (พระปฐมสมโพธิ_ปริจฺเฉท_พระนิพพานสูตร
93. โลกนยชาดก.(พฺรโลกนยเผท็จ)
98. สตฺตปฺปกรณาภิธนฺม.(พระวิภงฺงคปกรณ_พระสมนฺตมมหาปฏฺฐานปรกรณจาริตามประสงค์)
100. ธมฺมปทวณฺณนา ธมฺมปทฏฺฐกถา ขุทฺทนิกายฏฺฐกถา. (พฺรธมฺมปท ขั้นปลาย)
104. ภิกฺษุปาติโมกฺข.(พระปาฏิโมกข)
112. พุทธวิส (พฺรพุทธวงศ์)
121. สารสงคห.(พฺรสารสงคห).
129. ติโลกวินิจฺฉย.(พฺรไตรโลกยวินิจเฉยกถา)
138. ติโลกวินิจฺฉย.(พฺรไตรโลกวินิจฺฉยฺยนิริยกถา ขั้น 2
139. โลกนยชาดก.(พระธนญชัยบัณฑิตย์.
149. มหานิปาตฺวณฺณนา(ทสชาติ)ชาตกฏฺฐกถา ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา (พระมโหสถชาฎก)
150. โพชฺฌงฺค. (พระธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺค_พระอุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค).
152. สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม.(พฺรภิธมฺมภิธมฺมตฺถ_สงฺคิณีคัมภีต้นแต่งตามปฺรสง_พฺรสมตฺถ_มหาปฺฐาน).
153. ธมฺมปทวณฺณนา ธมฺมปทฏฐกถา ขุทฺทกนิกายฏฐถา. (พฺรธนฺมปทฏฺฐกถาขั้นต้นแปลร้อย)
154. ติโลกวินิจฺฉย.(พฺรไตรโลกวินิจฺฉยฺยนิริยกถา ขั้นต้น
155. สารสงฺคห.(พระสารตฺถสงฺคห)
160. มหานิปาต(คาถาพัน)ชาตกปาลิ ขุทฺทนิกาย.(พฺรมหาเวสฺสนฺตรชาฎฺกคาถาพัน).
166. ปฐมสมฺโพธิ(วิตฺถาร).(พระปฐมสมฺโพธิปริจฺเฉท_พระปฐมสมฺโพธิ_อุรุเวลคมนปริวตฺตปริจฺเฉท).
167. มหานิปาตวณฺณนา(เวศฺสนฺตรชาดก) ชาดกกฏฺฐกถา ขุทฺทนิกายฏฺฐกถา(พระมหาเวสฺสนฺตรชาฎก หิมวนนฺตวณฺณนา_นครกัณฑ)
169. มหานิปาตวณฺณนา(เวสฺสนฺชาดก)ชาตกฎฐกถา.(ขุทฺทกนิกายฎฐกถา(พฺรมหาเวสฺสนฺตรชาฎก วนฺนปเวตกณฺฑํ_กุมารปพฺพ)
173. ธุตงฺคกถา.(เตรสธุตงฺค).
179. โสตพฺพมาลินี(พฺรโสตพฺพมาลินี).
140. ธมมปทวณฺณนา ธมฺมปทฏฐกถา ขุททกนิกายปฏฺกถา (พระธมฺมปทฏฐกถา ขั้นต้น)
141. พระอภิธรรมปิฎกเทศนา (อาธัมภกถา_คีหิอรหากถา)
142. พระอภิธรรมปิฎกเทศนา (พาหิยวัตถุ_เทโวโรหณกถา)
143. ธมฺมปวณฺณนา ธมฺมปวณฺณนา ขุทฺทนิกายฏฺฐกถา. (ธมฺมปท ขั้นปลาย)
144. กมฺมฏฐานวินิจฺฉยฺ.(พระกมฺมฏฐานวินิจฺฉยฺเผด็จ)
145. มหาสติปฏฺฐานสุตฺต.(พระมหาสติปัฏฐานสูตร)
146. มหานิปาตวณฺณนา (ทสชาติ) ชาฎฺกกถา ขุททกนิกายฎฺฐกถา.(พระมโหสถบัณฑิตเผด็จ)
147. สารสงฺคห.(พฺรสารตถสงฺคห)
148. ธมฺมปทวณฺณนา ธมฺมปทฏฐกถา ขุทฺทนิกายฎฺฐกถา. (พระธมฺมปทฏฐกถา ขั้นต้น)
181. มหานิปาเต (คาถาพัน) ชาตกปาลิขุทฺทนิกาย (พระคาถามหาเวสสันดรชาฎก_พระมหาเวสฺสนฺดรพระคาถา)
184. สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม.(พฺรอภิธมฺมภิธมฺมสงฺคิณีปริจฺเฉท_พฺรฺมหาปฎฺฐาน).
185. นิพฺพานสุตฺต(พระนิพพานสูตร)
187. สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม.(พฺระอภิธมฺมสงฺคิณีปกรณาเผด็จ_พระสมนฺตมหาปฺฐานปกรณเผด็จ).
188. สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม.(พฺรอภิธมฺมสงฺคิณีปริจฺเฉท_พฺรฺมหาปฎฺฐาน).
189. สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม.(พฺรอภิธมฺมสงฺคิณีปริจฺเฉท_พฺระมหาปฎฺฐานวนนฺตนยฺย).
190. สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม.(พฺรอภิธมฺมสงฺคิณีปรกณ_พฺระสมนฺตมหาปฏฐาน).
191. สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม.(พฺระอภิธธมฺมสงฺคิณีปกรณาเผด็จ_พระสมนฺตมหาปกรณ).
192. สฺตสงคห(พฺรสูตรสงคห)
194. สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม.(พฺรธมฺมสงฺคิณีปรกณ_พฺระสมนฺตมหาปฏฐาน).
195. นิพพฺสุตต(พฺรนิพพานสูตรบิปูโณนิฎฺฐิตา)
198. มงฺคลตฺถทีปนี(พระมงฺคลทีปนีอฎฺฐกถามงคลสูตร)
199. สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม.(พฺรอภิธมฺมสงฺคิณีปรกณ_พฺระสมนฺตมหาปฏฐานปริจฺเฉท).
200. ปฐมปญฺญตฺติสิกขาปท(ปฐมปญฺญตฺติสิกขาปท)
203. สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม.(พฺรอภิธมฺมสงฺคิณีปริเฉท_พฺระสมนฺตมหาปฏฐาน).
204. สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม.(พฺรอภิธมฺมสงฺคิณี_พฺระสมนฺตมหาปฏฐานปริเฉท).
205. สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม.(พฺรอภิธมฺมสงฺคิณีปริเฉท_พฺระสมนฺตมหาปฏฐาน).
206. มหานิปาต(คาถาพัน)ชาดกปาลิ ขุททกนิกาย (พฺรมหาเวสสันฺชาฎกกถาพัน ขั้นต้น ทสว_มหาวน
207. มหานิปาต(คาถาพัน)ชาดกปาลิ ขุททกนิกาย (พฺรมหาเวสสันฺชาฎกกถาพัน ขั้นปลาย กุมาร_นครกัณฑ์
208. สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม.(พฺรอภิธมฺมสงฺคิณีปริจฺเฉท)_พฺระมหาปฏฺฐานปจฺจปกรณา).
209. ทฺวาทสปริตฺต(พฺรทวทาสปฺริตฺตํ)
215. สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม.(พฺรอภิธมฺมสงฺคิณี_พระยมก).
216. สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม.(พฺรอภิธมฺมสงฺคิณีปริจฺเฉท_พฺระมหาปฏฺฐานปริจฺเฉท)
217. สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม.(พฺรอภิธมฺมสงฺคิณีต้น_พฺระมหาปฏฺฐานปกรณา)
218. สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม.(พระวิภฺงคปกรสงฺเขปปริจฺเฉท_พฺระยมก)
219. สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม.(พระอภิธมฺมสงฺคิณี_พฺระยมก)
220. สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม.(พระอภิธมฺมสงฺคิณีเขป_พฺระยมก)
221. เทโวโรหนกถา(เทโวโรหนกถา)
227. อคติกถา(พฺรอคติกถา)
233. สุทฺโรวาทกถา (พรสุนทโรวาทกถา)
240. ธมฺมปทวณฺณนา (ธมฺฒปทฎฐกถา ขุททกนิกายฎฺฐกถา (พฺรธมฺมปทขั้นปลาย)
246. กายนครกถา (พฺรกายนครจบบริบูณ์)
253. สตฺตกริยาธนฺกถา (พฺรสตฺตาริยทพย์)
260. สงฺคีติกถา (พฺรปถามนฺตปาสาพิกมนฺตทิภ สงฺคายนา ขั้นต้น)

Collection Tree