เอกสารโบราณ

จารึกสมิงสิริมะโนราชา
จารึกวัดเสมาเมือง

Collection Tree