เรียกดูรายการ (22 total)

แจกในงานศพขุนนา (เพิ่ม) มณิสุต
นายพลตรี พระยาวรเดชศักดาวุธ ราชองครักษ์…
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ โปรดให้พิมพ์เมื่อปีระกา พ.ศ. 2464
แจกในการกฐินพระราชทานพระเจ้าพี่ยาเธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ ณ วัดประทุมคงคา …
แต่งถวายพระนางเจ้า สุขุมาลมารศรี พระราชเทวี ในงานฉลองพระชัณษาซายิด
พิมพ์สำหรับถวายพระภิกษุสามเณรที่มาชมหอพระสมุดฯ เมื่อปีระกา พ.ศ. 2464
ศัพท์ไทย เล่ม 1 ตอน 5 ธ.ค. 2464_600_1.pdf
ศัพท์ไทย เล่ม 1 ตอน 4 พ.ย. 2464_600_1.pdf
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2