ระบบสารสนเทศแบบคอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาลและคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย

Files

Citation

กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ , อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล, and จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์, “ระบบสารสนเทศแบบคอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาลและคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย,” D-Library | National Library of Thailand, accessed September 25, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/9662.