การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทีมหมอครอบครัว:
การประยุกต์ใช้แนวคิดการประเมินความต้องการจำเป็นและแนวคิดการเป็นผู้ชี้แนะและพี่เลี้ยง
the development management system model of family care team: application needs assessment and coaching & mentoring

Files

Citation

ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล , “การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทีมหมอครอบครัว: การประยุกต์ใช้แนวคิดการประเมินความต้องการจำเป็นและแนวคิดการเป็นผู้ชี้แนะและพี่เลี้ยง the development management system model of family care team: application needs assessment and coaching & mentoring,” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 9, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/9543.