รายงานการศึกษา เรื่อง การวิจัยเพื่อปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ ระยะที่สอง 2540-2541

Files

Citation

วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร, จงกล เลิศเธียรดำรง, and สุชาติ สรณสถาพร, “รายงานการศึกษา เรื่อง การวิจัยเพื่อปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ ระยะที่สอง 2540-2541,” D-Library | National Library of Thailand, accessed September 25, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/8838.