การติดเชื้อและอัตราป่วยวัณโรคของประชากรบางกลุ่มในประเทศไทย : ผลการทบทวนรายงานการวิจัย 62 เรื่อง ระหว่าง พ.ศ. 2502-2541

Files

Citation

เพชรวรรณ พึ่งรัศมี and วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์, “การติดเชื้อและอัตราป่วยวัณโรคของประชากรบางกลุ่มในประเทศไทย : ผลการทบทวนรายงานการวิจัย 62 เรื่อง ระหว่าง พ.ศ. 2502-2541,” D-Library | National Library of Thailand, accessed September 24, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/8807.