สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรขอม ภาษาไทย

Files

Citation

สำนักหอสมุดแห่งชาติ , “สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรขอม ภาษาไทย,” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 13, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/6597.