จดหมายเหตุพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสแหลมมลายู คราว ร.ศ.107 และ ร.ศ.108

Files

Citation

สมมตอมรพันธุ์,กรมพระ, “จดหมายเหตุพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสแหลมมลายู คราว ร.ศ.107 และ ร.ศ.108,” D-Library | National Library of Thailand, accessed June 30, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/3248.