คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางห้องปฏิบัติการ

Files

Citation

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, “คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางห้องปฏิบัติการ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed March 24, 2023, http://digital.nlt.go.th/items/show/18909.