วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563

Files

Citation

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, “วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563 ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed March 24, 2023, http://digital.nlt.go.th/items/show/18900.