โครงการ ECO Creator : สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนายั่งยืน

Files

Citation

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) and สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), “โครงการ ECO Creator : สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนายั่งยืน,” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 14, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/18876.