สมุดภาพไตรภูมิ ฉบับกรุงศรีอยุธยา - ฉบับกรุงธนบุรี เล่ม 2

Files

Citation

กรมศิลปากร. คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, “สมุดภาพไตรภูมิ ฉบับกรุงศรีอยุธยา - ฉบับกรุงธนบุรี เล่ม 2,” D-Library | National Library of Thailand, accessed July 1, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/18850.