พระประวัติตรัสเล่า

Files

Citation

วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา, “พระประวัติตรัสเล่า,” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 11, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/18385.