เทคนิคการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อสิ่งพิมพ์

Files

Citation

สำนักหอสมุดแห่งชาติ, “เทคนิคการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อสิ่งพิมพ์,” D-Library | National Library of Thailand, accessed September 24, 2021, http://digital.nlt.go.th/items/show/17.