วารสารการจัดการและการพัฒนาท้องถิ่น

Files

Citation

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏกำแพงเพชร , “วารสารการจัดการและการพัฒนาท้องถิ่น ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed May 22, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17935.