วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่

Files

Citation

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง , “วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่,” D-Library | National Library of Thailand, accessed October 1, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17934.