รายงานการวิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาการดำเนินงานคลังสิ่งพิมพ์ของสานักหอสมุดแห่งชาติ

Files

Citation

สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, “รายงานการวิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาการดำเนินงานคลังสิ่งพิมพ์ของสานักหอสมุดแห่งชาติ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 19, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17781.