413.โพธิปกฺขิยธมฺม (พฺรโพธิปักขิยธรรม_ปัญจอินทรีย์_สัตตโพชฌงค)

Files

Collection:

Citation

เรื่องที่ 415 นายเล็ก เป็นผู้สร้าง and เรื่องที่ 417 นายสุ่น, แม่กรม เป็นผู้สร้าง , “413.โพธิปกฺขิยธมฺม (พฺรโพธิปักขิยธรรม_ปัญจอินทรีย์_สัตตโพชฌงค),” D-Library | National Library of Thailand, accessed March 24, 2023, http://digital.nlt.go.th/items/show/17706.