348.โพธิปกขิยธมฺม (พระโพธิปักขิยธรรม จตุสติปัฎฐานสูตร_อัฏฐังคิกมัคค เผด็จ)

Files

Collection:

Citation

“348.โพธิปกขิยธมฺม (พระโพธิปักขิยธรรม จตุสติปัฎฐานสูตร_อัฏฐังคิกมัคค เผด็จ),” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 20, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17683.