290. มหานิปาต(คาถาพัน)ชาตกปาลิขุทฺทนิกาย(พระคาถาพันขั้นปลาย_พระมหาเวสฺสนฺตรคาถาพัน)

Files

Collection:

Citation

เรื่องที่ 290 พระพุทธพจน์ เป็นผู้แต่ง, เรื่องที่ 294 พระอุบาลีคุณูปมจารย์ (จันทร์สิริจนฺโท) เป็นผู้แต่ง, and เรื่องที่ 295 พระอุบาลีคุณูปมจารย์ (จันทร์สิริจนฺโท) เป็นผู้แต่ง, “290. มหานิปาต(คาถาพัน)ชาตกปาลิขุทฺทนิกาย(พระคาถาพันขั้นปลาย_พระมหาเวสฺสนฺตรคาถาพัน),” D-Library | National Library of Thailand, accessed March 24, 2023, http://digital.nlt.go.th/items/show/17672.