253. สตฺตกริยาธนฺกถา (พฺรสตฺตาริยทพย์)

Files

Collection:

Citation

เรื่องที่ 257 พระพุทธพจน์ เป็นผู้แต่ง เรื่องที่ 258 พระพุทธโกษาจารย์ เป็นผู้แต่ง and เรื่องที่ 258 พระพุทธโฆษาจารย์ เป็นผู้แต่ง, “253. สตฺตกริยาธนฺกถา (พฺรสตฺตาริยทพย์),” D-Library | National Library of Thailand, accessed September 28, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17657.