240. ธมฺมปทวณฺณนา (ธมฺฒปทฎฐกถา ขุททกนิกายฎฺฐกถา (พฺรธมฺมปทขั้นปลาย)

Files

Collection:

Citation

เรื่องที่ 240 พระพุทธโฆษาจารย์ เป็นผู้สร้าง, “240. ธมฺมปทวณฺณนา (ธมฺฒปทฎฐกถา ขุททกนิกายฎฺฐกถา (พฺรธมฺมปทขั้นปลาย),” D-Library | National Library of Thailand, accessed January 21, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17655.