148. ธมฺมปทวณฺณนา ธมฺมปทฏฐกถา ขุทฺทนิกายฎฺฐกถา. (พระธมฺมปทฏฐกถา ขั้นต้น)

Files

Collection:

Citation

พระพุทธโฆษาจารย์ เป็นผู้แต่ง , “148. ธมฺมปทวณฺณนา ธมฺมปทฏฐกถา ขุทฺทนิกายฎฺฐกถา. (พระธมฺมปทฏฐกถา ขั้นต้น),” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 19, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17618.