160. มหานิปาต(คาถาพัน)ชาตกปาลิ ขุทฺทนิกาย.(พฺรมหาเวสฺสนฺตรชาฎฺกคาถาพัน).

Files

Collection:

Citation

เรื่องที่ 160 พระพุทธพจน์เป็นผู้แต่ง et al., “160. มหานิปาต(คาถาพัน)ชาตกปาลิ ขุทฺทนิกาย.(พฺรมหาเวสฺสนฺตรชาฎฺกคาถาพัน).,” D-Library | National Library of Thailand, accessed October 1, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17593.