153. ธมฺมปทวณฺณนา ธมฺมปทฏฐกถา ขุทฺทกนิกายฏฐถา. (พฺรธนฺมปทฏฺฐกถาขั้นต้นแปลร้อย)

Files

Collection:

Citation

เรื่องที่ 153 พระพุทธโฆษาจารย์ เป็นผู้แต่ง, “153. ธมฺมปทวณฺณนา ธมฺมปทฏฐกถา ขุทฺทกนิกายฏฐถา. (พฺรธนฺมปทฏฺฐกถาขั้นต้นแปลร้อย) ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed October 23, 2021, http://digital.nlt.go.th/items/show/17590.