87. สตฺตปฺปกรณาภิชมฺม (พระปุคฺคลาปญฺญตฺติ_ปกรณ_พระยมกฺกปกรณ).

Files

Collection:

Citation

“87. สตฺตปฺปกรณาภิชมฺม (พระปุคฺคลาปญฺญตฺติ_ปกรณ_พระยมกฺกปกรณ).,” D-Library | National Library of Thailand, accessed December 3, 2021, http://digital.nlt.go.th/items/show/17575.