80. กมฺมฎฐานกถา. (กมฺมฎฐาน).

Files

Collection:

Citation

เรื่องที่ 83 นางหวก,เล็กยี เป็นผู้สร้าง เมือปีพ.ศ. 2324 (สมัยกรุงธนบุรี) and เรื่องที่ 86 พระพุทธพจน์ เป็นผู้แต่ง, “80. กมฺมฎฐานกถา. (กมฺมฎฐาน).,” D-Library | National Library of Thailand, accessed September 26, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17574.