62.ธมฺมปทวณฺณาธมฺมปทฎฐกถา ขุทฺทกนิกายฎฐกถา.(พฺรชมฺมฺมปทขั้นต้น).

Files

Collection:

Citation

เรื่องที่ 62 – 64 พระพุทธโฆษาจารย์ เป็นผู้แต่ง and เรื่องที่ 65 ไม่ปรากฎ, “62.ธมฺมปทวณฺณาธมฺมปทฎฐกถา ขุทฺทกนิกายฎฐกถา.(พฺรชมฺมฺมปทขั้นต้น).,” D-Library | National Library of Thailand, accessed March 24, 2023, http://digital.nlt.go.th/items/show/17569.