22.สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (พระวิภงฺคปกรณาอาจริยรจฺนา_พระสมนฺตมหาปฏิฐาน)

Files

Collection:

Citation

พี่ยา เป็นผู้สร้าง, “22.สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (พระวิภงฺคปกรณาอาจริยรจฺนา_พระสมนฺตมหาปฏิฐาน),” D-Library | National Library of Thailand, accessed June 30, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17560.