14.โพธิปกฺขิยธมฺม (สมฺมปฺปธานที่ ๒_อฏฺฐงฺคิกมคฺคที่ ๗)

Files

Collection:

Citation

“14.โพธิปกฺขิยธมฺม (สมฺมปฺปธานที่ ๒_อฏฺฐงฺคิกมคฺคที่ ๗),” D-Library | National Library of Thailand, accessed March 24, 2023, http://digital.nlt.go.th/items/show/17552.