9.สตฺตตปฺปกรณาภิธมฺม(พฺรวิภงฺคปกรณาจริตาตามปฺรสงค์_พฺรสนนฺตมหาปฏฺฐานปารถนาจาริตาตามปฺรสงฺค)

Files

Collection:

Citation

เรื่อง10-11 พระพุทธพจน์ เป็นผู้แต่ง, “9.สตฺตตปฺปกรณาภิธมฺม(พฺรวิภงฺคปกรณาจริตาตามปฺรสงค์_พฺรสนนฺตมหาปฏฺฐานปารถนาจาริตาตามปฺรสงฺค),” D-Library | National Library of Thailand, accessed January 18, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17549.