100. ธมฺมปทวณฺณนา ธมฺมปทฎฺฐกถา ขุทฺทกนิกายฏฺกถา (พฺรธมฺมปท ขั้นปลาย)

Files

Citation

เรื่องที่ 100-101 พระพุทธโฆษาจารย์ เป็นผู้เเต่ง and เรื่องที่ 103 พระอนุรุทธาจารย์ เป็นผู้เเต่ง, “100. ธมฺมปทวณฺณนา ธมฺมปทฎฺฐกถา ขุทฺทกนิกายฏฺกถา (พฺรธมฺมปท ขั้นปลาย) ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed September 26, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17287.