87. สตฺตปฺปปรณาภิธมฺม (พระปุคคลปญฺญตติ_ปกรณ_พระยมกฺกปกรณ)

Files

Citation

-, “87. สตฺตปฺปปรณาภิธมฺม (พระปุคคลปญฺญตติ_ปกรณ_พระยมกฺกปกรณ),” D-Library | National Library of Thailand, accessed May 24, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17280.