62. ธมฺปทวณฺณา ธมฺมปทฎฐกถา ขุททกนิกายฎฺฐกถา (พฺรธมมฺมปทขั้นต้น)

Files

Citation

เรื่องที่ 62 - 64 เเต่งโดยพระพุทธโฆษาจารย์ , “62. ธมฺปทวณฺณา ธมฺมปทฎฐกถา ขุททกนิกายฎฺฐกถา (พฺรธมมฺมปทขั้นต้น) ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 8, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17274.