สรีกรุง ปีที่ 23 ฉะบับที่ 5025 วันอังคารที่ 7 กรกดาคม ปี พ.ส. 2485

Files

Citation

สรีกรุง, “สรีกรุง ปีที่ 23 ฉะบับที่ 5025 วันอังคารที่ 7 กรกดาคม ปี พ.ส. 2485,” D-Library | National Library of Thailand, accessed June 28, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17263.