สตฺตปปตรณาภิธมฺม (พระอภิธมฺมตฺตสังฺคิณี) คัมภีร์ต้นแต่งตามประสงค์_พระสมนฺตมหาปฎฐาน)

Files

Citation

-, “สตฺตปปตรณาภิธมฺม (พระอภิธมฺมตฺตสังฺคิณี) คัมภีร์ต้นแต่งตามประสงค์_พระสมนฺตมหาปฎฐาน),” D-Library | National Library of Thailand, accessed September 27, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/16716.