ธมฺมปทวณฺณนา ธมฺมปทฎฺกถา ขุททกนิกายฎฺฐกถา (พฺธธมฺมปทปลาย)

Files

Citation

พระพุทธโฆษาจารย์, “ธมฺมปทวณฺณนา ธมฺมปทฎฺกถา ขุททกนิกายฎฺฐกถา (พฺธธมฺมปทปลาย),” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 19, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/16703.