สมุดภาพแสดงเครื่องแต่งกายตามสมัยประวัติศาสตร์และโบราณคดี

Files

Citation

กรมศิลปากร, “สมุดภาพแสดงเครื่องแต่งกายตามสมัยประวัติศาสตร์และโบราณคดี ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed January 17, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/15945.