วชิรญาณวิเศษ เล่ม 3/9 แผ่นที่ 1-52 ตุลาคม จ.ศ. 1249 - ตุลาคม จ.ศ. 1250

Files

Citation

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, “วชิรญาณวิเศษ เล่ม 3/9 แผ่นที่ 1-52 ตุลาคม จ.ศ. 1249 - ตุลาคม จ.ศ. 1250,” D-Library | National Library of Thailand, accessed December 7, 2021, http://digital.nlt.go.th/items/show/14902.