วชิรญาณวิเศษ เล่ม 1/9 แผ่นที่ 1-38 มกราคม จ.ศ. 1247 - ตุลาคม จ.ศ. 1248

Files

Citation

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, “วชิรญาณวิเศษ เล่ม 1/9 แผ่นที่ 1-38 มกราคม จ.ศ. 1247 - ตุลาคม จ.ศ. 1248,” D-Library | National Library of Thailand, accessed December 3, 2021, http://digital.nlt.go.th/items/show/14900.