ต้นทุนต่อหน่วยบริการโดยวิธีบัญชีต้นทุนของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 9 แห่ง ปี 2539-40

Files

Citation

ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย และคณะ, “ต้นทุนต่อหน่วยบริการโดยวิธีบัญชีต้นทุนของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 9 แห่ง ปี 2539-40,” D-Library | National Library of Thailand, accessed June 25, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/11871.