การมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต: กรณีศึกษาการร่างรัฐธรรมนูญในระดับจังหวัด

Files

Citation

บัญชร แก้วส่อง และคณะ, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต: กรณีศึกษาการร่างรัฐธรรมนูญในระดับจังหวัด,” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 11, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/11834.