โคลงเรื่องพระราชประวัติ พระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Files

Citation

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์, “โคลงเรื่องพระราชประวัติ พระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 19, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/11402.