เรียกดูรายการ (3 total)

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทาน วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2511

IMG_20160205_0001.jpg

scan0001.jpg

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2