เรียกดูรายการ (6 total)

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศวรฤทธิ์ โปรดให้พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพหม่อมสุภาพ…

56.pdf

52.pdf
พิมพ์ทูลเกล้าถวายเป็นที่ระลึกในคราวเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรภาคใต้ ณ…

ประวัติศาสตร์สุโขทัย.pdf
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงวิบุลลักสม์ ชุณหะวัณ ณ…

book74.pdf
พิมพ์ครั้งแรกในงานพระราชทานเพลิงศพ นายพลโท พระยาพหลโยธิน รามินทรภักดี (นพ พหลโยธิน)…

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2