เรียกดูรายการ (1 total)

001.jpg
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ…

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2