เรียกดูรายการ (1 total)

CCF10042558_00000.jpg
ขุนจุลจิรสมบัติ(เจือ จุลละเกศ), นางราชปริญญา
(เครือวัลย์ อิศรภักดี), นายร้อยตรีมงคล…

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2