เรียกดูรายการ (18 total)

นิราศนางกระษัตรชาบา.pdf
ปีกุญ นพศก จุลศักราช ๑๒๔๙
นิมิตรเบ็ตเตล็ด.pdf
พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนมรุพงศ์ศิริพัฒน์…
ตำรายาพิเศษ.pdf
พระเจ้าบรมวงษ์เธอ กรมสมเด็จพระปวเรศวริยาลงกรณ์ ทรงรวบรวมและนิพนธ์ พิมพ์ ๕๐๐ ฉบับ ร.ศ. ๑๒๘
พิมพ์ครั้งที่ ๓ พิมพ์ในงารปลงศพ หลวงจำนงบริรักษ์ (ชุ่ม ตุลวรรธนะ) เมื่อปีกุญ พ.ศ. ๒๔๖๖
ต้นวงศ์ตระกูลพะญาศรีสหเทพชื่อทองเพ็ง.pdf
จตุต์ถสมัน์ตปาสาทิกา อัฏ์ฐกถาจุล์ลวัค์ค.pdf
สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงษ กรมพระภาณุพันธุวงษวรเดช…
พิมพ์แจกในการฌาปนกิจศพ นางหรุ่น ณ เชิงบรมบรรพต วัดสระเกษ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2477
คำสาบาลถือน้ำฝ่ายน่ามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ลงหนังสือพิมพ์ 1000 ฉบับ ณ…
ขายที่เกาะสีชัง ศก 111
คำชี้แจง การสาธารณสุข.pdf
พิมพ์ในการปลงศพสนองคุณ นางทองคำ สารครพันธ์ ผู้มารดา พ.ศ. 2468
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2